ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Toplumda Gelişen Pnömoni: Etyolojik Tanıda Moleküler Yöntemlerin Önemi ve Klinik Özellikler
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
3 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 125-131
DOI: 10.5152/kd.2018.30
Anahtar Kelimeler: Bakteriyel pnömoni, etyoloji, polimeraz zincir reaksiyonu, toplumda gelişen pnömoni, viral pnömoni.
Özet

Amaç: Bu çalışmayla toplumda gelişen pnömoni (TGP)’lerin tanısında konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)’nu da kullanarak erken tanı konulabilmesi, etyolojik tanı oranının artırılması, bakteriyel etkenlerin viral etkenlerden ayırt edilmesi ve   klinik ve laboratuvar bulgular ışığında olguların karşılaştırılması amaçlandı.


Yöntemler
: Çalışmaya Ocak-Kasım 2013 arasında hastanemizde yatarak izlenen 92 TGP olgusu dahil edildi. Hastaların solunum yolu örneklerindeki etken mikroorganizmanın tanımlanmasında konvansiyonel kültür ve multipleks PZR kullanıldı. Olguların demografik verileri, risk faktörleri, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve izlem sonuçları kaydedildi. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı.


Bulgular
: Olguların %80.4'ünde CURB-65 skoru ≥2 idi; %14.1'i yoğun bakım ünitesinde izlendi. Hastaların 42 (%45.7)'sinde bakteriyel, 20 (%21.7)'sinde viral etken saptanırken, 30 (%32.6) hastada etken saptanamadı. Olguların 15 (%16.3)'inde konvansiyonel kültür yöntemleriyle, 42 (%45.6)'sinde ise multipleks PZR ile bakteriyel etken saptandı, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen TGP olgularından en çok bakteriyel etkenlerin sorumlu olduğu, ilkbahar ve yaz aylarında görülen olgularda genellikle etyolojinin belirlenemediği gözlendi (p<0.05). Bakteriyel, viral ve etken saptanamayan pnömoni grupları arasında balgam çıkarma, boğaz ağrısı, oskültasyon bulgusu ve kortikosteroid kullanımı gibi değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlılık saptandı.


Sonuçlar
: TGP tanısında moleküler yöntemlerin erken tanıda yararlı olduğu gösterildi. Viral etkenlerin erken dönemde saptanmasının, gereksiz antibiyotik kullanımını önleyebileceği gibi hasta yönetimine de katkısı olacağı öngörüldü.


Cite this article as
: Özer-Türk D, Tünger Ö, Şakar-Coşkun A, et al. [Community-acquired pneumonia: Importance of molecular methods for etiological diagnosis and clinical features]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 125-31. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019