ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Gebelikteki Anti-HIV Pozitifliği Yenidoğanda HIV Profilaksisini Gerektirir mi?
1 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli, Türkiye;Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
2 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 210-213
DOI: 10.5152/kd.2018.51
Anahtar Kelimeler: HIV, ELISA, Western blotting, gebelik, yenidoğan, zidovudin.
Özet

 

Amaç: Gebelere, doğum öncesi anti-HIV tarama testi önerilmekte ve gerekiyorsa antiretroviral tedaviye ulaşması sağlanmaktadır. Ancak gebelik, yalancı anti-HIV ELISA testi pozitifliğinin sıklıkla saptandığı bir durumdur. Bu çalışmada, gebelerde 4. kuşak anti-HIV ELISA ile pozitif saptanan test sonuçlarının doğrulanmasını ve yenidoğan antiretroviral profilaksinin gerekliliğini değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Çalışmaya 2015 yılında, İstanbul’da, örnekleri 4. kuşak anti-HIV ELISA testiyle analiz edilmiş 19 783 kadın dahil edildi. Anti-HIV-pozitif olarak saptanan örnekler “Western blot” test tekniğiyle doğrulamaya alındı. Kadınlardan elde edilen örnekler, gebe olanlara (n=14 025) ve gebe olmayanlara (n=5758) ait örnekler olmak üzere iki gruba ayrıldı.

 

Bulgular: Gebe grubundaki kadınların örneklerinin 38 (%0.27)’inde anti-HIV pozitifliği saptandı ve 36’sında anti-HIV testinin sonucu yalancı pozitif olarak tanımlandı (anti-HIV S/Co değeri ortalaması X=2.45). Gebe olmayan kadınların örneklerinin 6 (%0.10)’sında anti-HIV pozitifliği saptandı ve tüm sonuçlar yalancı pozitif olarak tanımlandı (anti-HIV S/Co değeri ortalaması X=2.22). Gebe kadınlarla gebe olmayan kadınlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.034).

 

Sonuçlar: Çalışmamız, ülkemizde gebeliğin 4. kuşak anti-HIV ELISA tekniğine rağmen yalancı pozitifliğe yol açan bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Ayrıca gebelikte doğrulanamayan anti-HIV-pozitif sonuçlara rağmen ilgili her yenidoğanda antiretroviral ilaç profilaksisinin gerekli olmayabileceğini göstermektedir. Doğum eylemi öncesinde gebede 4. kuşak ELISA ile elde edilmiş anti-HIV pozitifliğinin hızla “real-time” PCR ile doğrulamaya alınması ve yenidoğanda gereksiz antiretroviral kullanımının önüne geçilmesi tartışılmalıdır. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 210-3.

 

Cite this article as: Sayan M, İnci A, Şanlı K. [Does anti-HIV positivity in pregnancy suggest the requirement of HIV prophylaxis for newborn?]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 210-3. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 31.07.2019