ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid ve Diğer β-Laktam Dışı Antibiyotiklere Duyarlılığı
1 Gümüşhane Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gümüşhane, Türkiye  
2 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 52-56
DOI: 10.5152/kd.2019.12
Anahtar Kelimeler: β-laktam dışı antibiyotikler, fusidik asid, metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmayla mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli Staphy- lococcus aureus (MRSA) suşlarında fusidik asidle birlikte diğer β-laktam dışı antibiyotiklerden linezolid, kinupristin/dalfo- pristin, kloramfenikol, rifampisin, levofloksasin ve siprofloksasin duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2014 arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 84 MRSA suşu çalışmaya dahil edilmiştir. İzole edilen suşlar konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyaması, katalaz ve koagülaz testleri) S. aureus olarak tanımlanmıştır. Suşların metisilin direnci, sefoksitin (10 μg) diski kullanılarak disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) Staphylococcus spp. için vankomisin zon çapı sınır değerleri içermediği için, suşların vankomisine duyarlılığının belirlenmesinde minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri Etest® yöntemiyle araştırılmıştır. Suşların diğer β-laktam dışı antibiyotiklere in vitro duyarlılığını araştırmak için fusidik asid (10 μg), linezolid (10 μg), kinupristin/dalfopristin (15 μg), kloramfenikol (30 μg), rifampisin (5 μg), siprofloksasin  (5 μg) ve levofloksasin (5 μg) diskleriyle Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Etest® yöntemiyle elde edilen vankomisin MİK değerleri ve Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle test edilen antibiyotiklerin zon çapları, EUCAST önerileri doğrultusunda yorumlanmıştır.

 

Bulgular: 84 MRSA suşunun %56’sı yara, %32.1’i kan ve %11.9’u idrar örneklerinden izole edilen suşlardı. En fazla MRSA suşu izole edilen servisler sırasıyla Dahiliye (%17.9), Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım (%16.6), Beyin Cerrahisi (%14.3), Ortopedi ve Travmatoloji (%11.9) ve Pediyatri Servisi (%11.9) şeklinde idi. Vankomisin için elde edilen MİKmin-max, MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 0.75 µg/ml-1.5 µg/ml, 1 µg/ml ve 1.5 µg/ml olarak tespit edildi. Suşların tamamı vankomisin, linezolid ve kinupristin/dalfopristine duyarlı olarak saptandı. Antimikrobiyal duyarlılık oranları kloramfenikol için %96.4 ve fusidik asid için %76.2 olarak tespit edilmişken bu oran rifampisin, levofloksasin ve siprofloksasin için sırasıyla %20.2, %19 ve %16.6 olarak tespit edildi.

 

Sonuçlar: MRSA infeksiyonlarının tedavisinde her ne kadar glikopeptidler ilk seçenek olarak kullanılmaktaysa da direnç gelişiminin önlenmesi amacıyla uygun indikasyonlarda fusidik asidin de antibiyotik duyarlılığı test edilerek tedavide alternatif olarak kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 52-6.

 

 

Cite this article as: Coşkun MV, Alper Y, Uyanık MH, Yazgı H. [Sensitivity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains to fusidic acid and other non-β-lactam antibiotics]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 52-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019