ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Aeromonas hydrophila’nın Etken Olduğu Selülit ve Apse: Bir Olgu Sunumu
1 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 99-101
DOI: 10.5152/kd.2019.22
Anahtar Kelimeler: Deri ve yumuşak doku infeksiyonları, selülit, apse, kaplıca, Aeromonas hydrophila.
Özet

 

Yumuşak doku infeksiyonlarına sıklıkla streptokoklar veya stafilokoklar neden olur. Nadir olarak travma sonrası kontamine su ve toprakla derinin teması sonucunda Aeromonas cinsi bakterilere bağlı olarak da deri ve yumuşak doku infeksiyonu gelişebilmektedir. Yetmiş beş yaşındaki kadın diyabetik hasta alt bacakta şişlik, ağrı, kızarıklık, akıntılı yara ve ısı artışı şikayetleriyle infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın trafik kazası sonrası gelişen cilt deformitesi olduğu ve 2 hafta önce kaplıcaya gitme hikayesi olduğu öğrenildi. Hastanın başvuru anında, sağ alt ekstremitesinde, lenfanjit, kızarıklık, büllöz lezyonları ve pretibial ödem tespit edildi. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 18 300/mm³ (%87 nötrofil), eritrosit sedimantasyon hızı  57 mm/saat, C-reaktif protein 26.1 mg/dl, hemoglobin 10.3 mg/dl, albümin 2.3 gr/dl olarak bulundu. Alt ekstremite venöz Doppler incelemesinde vasküler patoloji saptanmadı. Yapılan yüzeyel yumuşak doku ultrasonografisinde, cilt ve cilt altı kalınlığında belirgin artış, sağ alt bacakta 3×5 cm’lik apseyle uyumlu sıvı koleksiyonu ve selüliti destekleyen bulgular saptandı. Yatışının 2. gününde drene edilen apsenin kültüründe Aeromonas hydrophila üredi. Üreyen suş penisilin, ampisilin ve sefazoline dirençli iken, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinlere karşı duyarlı olarak tespit edildi. Hastanın tedavisi siprofloksasin 2×400 mg İV ve seftriakson 2×1 gr İV olarak yeniden düzenlenerek toplamda 14 güne tamamlandı. Hasta 16 gün yatıştan sonra şifayla taburcu edildi. Bu olgu sunumunun da gösterdiği gibi, derinin travma sonrasında kontamine su ve toprakla teması sonrasında gelişen bir selülit tablosu karşısında, Aeromonas infeksiyonu olasılığına karşı dikkatli olmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 99-101.

 

 

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. [Cellulitis and abscess caused by Aeromonas hydrophila: a case report]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 99-101. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019