ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında OXA Tipi Karbapenemaz Genlerinin Dağılımının Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemiyle İncelenmesi
1 Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye  
3 Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mardin, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 123-126
DOI: 10.5152/kd.2019.29
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, OXA tipi karbapenemaz, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu.
Özet

 

Amaç: Karbapenemler, Acinetobacter baumannii infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan en önemli geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Fakat dünya genelinde karbapenemlere direnç gittikçe artmaktadır. Bu çalışmamızda, karbapenem direnci saptanan A. baumannii suşlarında gözlenen OXA tipi karbapenemaz genlerinin dağılımını, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle incelemeyi ve epidemiyolojik veri sunmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Ocak 2016-Ocak 2018 arasında klinik örneklerden izole edilen karbapeneme dirençli 20 A. baumannii suşu çalışmaya dahil edildi. Bu suşlardan DNA izolasyonları gerçekleştirildi ve OXA-23, OXA-24, OXA-51 ve OXA-58 karbapenemazlarının genlerine spesifik primer ve TaqMan probları kullanılarak gerçek zamanlı PCR yöntemiyle OXA karbapenemaz genlerinin dağılımı incelendi.

 

Bulgular: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarının 16 (%80)’sının duyarlı olduğu tigesiklin bu suşlara bağlı infeksiyonlar için en iyi seçenekti. Tüm suşlarda blaOXA-51 saptanırken, blaOXA-24 sadece 1 (%5) suşta saptandı. Yirmi suştan 10 (%50)’unda blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliği vardı.

 

Sonuçlar: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarındaki OXA tipi karbapenemazların dağılımında blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliğinin daha sık olması dikkati çekmiştir. Gerçek zamanlı PCR gibi hızlı ve güvenilir sonuç verebilecek tekniklerle, böyle dirençli suşların rutin sürveyansları yapıldığında değerli epidemiyolojik veriler elde edilebilir.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 123-6.

 

Cite this article as: Demirci M, Yiğin A, Demir C. [Distribution of OXA-type carbapenemase genes in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strains: An investigation by real-time PCR method]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 123-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019