ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Sepsisli Hastaların Kanında Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi
1 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
4 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
5 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 132-135
DOI: 10.5152/kd.2019.31
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, maliyet ve maliyet analizi, sepsis
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üçüncü basamak hastanenin yoğun bakım ünitelerinde sepsis gelişen hastalarda kan kültüründe etken üretilmesinin tedavi maliyetleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışmada Aralık 2015-Şubat 2016 arasında 53 hastada gelişen toplam 88 sepsis atağı retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültüründe infeksiyon etkeninin üretildiği 37 atağa (pozitif atak: vaka grubu) karşılık, infeksiyon etkeni üretilemeyen 37 atak (negatif atak: kontrol grubu), tedavi maliyetleri bakımından karşılaştırılmıştır. Her iki gruptaki tedavi maliyetleri, geri ödeme kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu) perspektifi kullanılarak hesaplanmıştır.  İstatistiksel analizler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı yardımıyla yapılmıştır.

 

Bulgular: 88 atakta sepsis tedavisi için yapılan harcamalar, toplam tedavi maliyetinin %39.2’sini oluşturmaktadır. Sepsis için yapılan harcamalar, maliyet türlerine göre incelendiğinde,  harcamaların %50.2’si ilaç için, %35.4’ü tetkik için, %57.7’si görüntüleme için, %23.8’i tıbbi malzeme için, %34.8’i yatak ücretleri için ve %26.5’i diğer harcamalar için yapılmıştır. Pozitif atak grubunda, genel toplam maliyetin (9020.88 TL’ye karşılık 12 663.61 TL, p=0.07) yanı sıra; ilaç, tetkik, görüntüleme, tıbbi malzeme, yatak ücretleri ve diğer kalemler  için yapılan harcamalar, kontrol grubu için yapılanlardan daha düşüktür. Bu fark, yatak maliyeti için istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.011).

 

Sonuçlar: Sepsisli hastalarda kan kültürü yapılarak etkenin üretilmesi, tedavi maliyetlerinin düşmesini sağlamıştır.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 132-5.

 

Cite this article as: Azap A, Ağırbaş İ, Yörük F, Altıntaş ND, Bayar MK, Bingöl AP. [Impact of identifying the causative agent of sepsis from blood cultures on treatment cost]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 132-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019