ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Doksan Altı Bruselloz Olgusu: Retrospektif Bir Değerlendirme
1 Lokman Hekim Van Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van, Türkiye  
2 Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye  
3 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 168-173
DOI: 10.5152/kd.2019.37
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, epidemiyoloji, tanı, tedavi.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir devlet hastanesinde izlenen brusellozlu hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin ve tedaviye cevaplarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bruselloz tanısı konulup tedavi uygulanan 96 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53±33.9 (yaş aralığı 15-84) olup, 55 (%57)’i kadındı. Meslek dağılımı açısından, hastaların 36 (%38)’sı ev hanımıydı. 17 (%18)’si hayvancılıkla uğraşmaktaydı ve 25 (%26)’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. Klinik olarak olguların 75 (%78)’i akut görünümdeydi. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi en sık saptanan bulaşma yoluydu. Başlıca semptomlar, ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrısı ve terleme şeklindeydi. En sık saptanan bulgular, ateş, hepatomegali ve splenomegaliydi. C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı artışı sırasıyla %46 ve %41 olarak bulundu. Hepatit %38, hematolojik tutulum %33, gastrointestinal tutulum %22, osteoartiküler tutulum %5, deri tutulumu %2 ve majör depresyon %1 oranlarında görüldü. En sık uygulanan tedavi rejimi, doksisiklin ve streptomisin kombinasyonuydu. Olgularda tedavi başarısızlığı veya tedavi bitiminden bir yıl sonra relaps gözlenmedi.

Sonuçlar: Bruselloz, çok farklı klinik tabloları olan bir infeksiyon hastalığıdır. Özellikle Türkiye gibi hastalığın endemik olduğu ülkelerde, prognozla erken şüphe, tanı ve uygun tedavi arasında güçlü bir ilişki olduğu unutulmamalıdır.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 168-73.

 

 

Cite this article as: Güler M, Avcı M, Gökgöz A. [Ninety-six cases of brucellosis: a retrospective evaluation]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 168-73. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019