ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yollarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
1 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
2 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 178-181
DOI: 10.5152/kd.2019.39
Anahtar Kelimeler: Kistik fibroz, solunum yolu infeksiyonları, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
Özet

Amaç: Kistik fibroz (KF)’da akciğer infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar önce üst solunum yolu mukozasında kolonize olmakta, buradan akciğere geçmektedir. Bu çalışmada kistik fibrozlu hastalarda üst solunum yolunda kolonize olmuş patojenlerin saptanması ve bu bakterilerde gözlenen fenotipik değişikliklerin irdelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Mayıs 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinden daha önce konulmuş KF tanısıyla takip edilmekte olan (Grup I) veya KF tanısı yeni konularak takip edilmeye başlanmış olan (Grup II) hastalardan alınan solunum yolu (boğaz sürüntüsü  veya balgam) örnekleri değerlendirildi. Bakterilerin tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve Bruker MALDI Biotyper™ (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada 123 hastaya ait 500 solunum yolu örneği değerlendirildi. Örneklerin 218 (%43.6)’inde 232 farklı patojen mikroorganizma izole edildi. 96 (%18.3) Staphylococcus aureus ve 62 (%11.8) Pseudomonas aeruginosa en sık izole edilen mikroorganizmalar olarak bulundu. 16 S. aureus izolatında, küçük koloni varyantı ve 24 P. aeruginosa izolatında ise mukoid koloni biçiminde fenotipik farklılık saptandı. Fenotipik farklılık saptanan izolatların tümü Grup II’de yer alan hastalardan izole edilmişti.

Sonuçlar: KF hastalarında hastalık süresi uzadıkça solunum yollarında kolonize olan bakterilerde immün sistemi yanıltan  ya da immün sistemden kaçmalarını sağlayan fenotipik değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin saptanması kolonizasyondan koruyucu medikal yaklaşımların oluşturulabilmesi açısından önemli olabilir.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 178-81.

 

Cite this article as: Büdeyri S, Zer Y, Keskin Ö, Bilgiç Ertan S. [Evaluation of phenotypic characteristics of microorganisms isolated from respiratory tract of the patients with cystic fibrosis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 178-81. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019