ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Hepatit B’nin Erektil Disfonksiyon ve Alt Üriner Sistem Yakınmaları Üzerine Etkisi Var mı?
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 46-49
DOI: 10.5152/kd.2018.08
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, erektil disfonksiyon, alt üriner sistem yakınmaları.
Özet

 

Amaç: Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada görülen ve yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan bir infeksiyon etkenidir. Erektil disfonksiyon (ED) penis ereksiyonunu cinsel performansa yetebilecek derecede sağlayamamak veya sürdürememek olarak tanımlanmaktadır. Araştırmamızda hepatit B hastalarında, ED'nin ve alt üriner sistem yakınmalarının araştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: Kesitsel tipte olan araştırmamız infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve üroloji polikliniklerinde yürütüldü. Araştırmaya hepatit B olan, antiviral tedavi almayan 58 hasta ve kontrol grubu olarak da 93 hasta dahil edildi. Alt üriner sistem yakınmalarını belirlemek için “International Prostate Symptom Score” (IPSS) formu, cinsel fonksiyonların değerlendirmesinde “International Index of Erectile Function” (IIEF) formu kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 46.55±9.18 ve 43.45±12.70 olarak saptandı (p=0.11). Hepatit B olan 58 hastadan 27 (%46.6)’sinin kronik hepatit B (KHB), 31 (%53.4) hastanın ise inaktif hepatit B taşıyıcısı olduğu belirlendi. ED hepatit B hastalarında %67.2, kontrol grubunda %46.2 tespit edildi (p=0.01). Alt grup analizinde ED KHB hastalarında ve inaktif taşıyıcılarda sırasıyla %81.5 ve %54.8 bulundu ve gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.03). IIEF ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 18.33±5.45 ve 20.49±4.97 (p=0.01), IPSS ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 8.05±6.99 ve 5.39±6.00 (p=0.02) tespit edildi.

 

Sonuçlar: Araştırmamızda hepatit B hastalarında ED ve alt üriner sistem yakınmalarının görülme sıklığının arttığı ortaya konulmuştur. Hepatit B hastaları ED açısından izlenmeli, tedavi açısından değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu alanda geniş, prospektif, randomize çalışmalarla ihtiyaç vardır.

 

 

 

Cite this article as: Asan i, Çoban S, Türkoğlu AR, Akça MÖ, Güzelsoy M. [Does hepatitis B affect erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms?].  Klimik Derg. 2018; 31(1): 46-9. Turkish.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019