ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bir Üniversite Hastanesi Öğrencileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyelerinin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
1 Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 106-109
DOI: 10.5152/kd.2018.26
Anahtar Kelimeler: El hijyeni, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, sağlık personeli.
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesi öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin el hijyeni hakkında farkındalığı ve bilgi düzeyinin değerlendirilmesidir.


Yöntemler
: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde okuyan 892 öğrenci, fakültemizde çalışan 243 araştırma görevlisi ve 131 öğretim üyesi olmak üzere toplam 1266 kişi üzerinde yapıldı. Literatür taraması sonrasında hazırlanan anketler katılımcılara yüz yüze uygulandı.


Bulgular
: Çalışmaya katılan 1266 kişinin 657 (%51.9)’si erkek, 609 (%48.1)’u kadındı. Çalışmaya katılan öğrencilerin %91’inin, araştırma görevlilerinin %73.2’sinin son 5 yıl içerisinde el hijyeni eğitimi aldığı saptandı. Araştırma görevlilerinin %23.1’inin, öğrencilerin %38.7’sinin son bir yıl içerisinde eğitim aldığı tespit edildi. Öğretim üyelerinin hiçbirinin son 5 yıl içerisinde el hijyeni eğitimi almadığı saptandı. Çalışmamızda son bir yıl içerisinde eğitim alanlarda bilgi düzeyi en yüksek bulundu (p=0.001). Öğrencilerin bilgi düzeyi, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinden yüksek olarak tespit edildi (p=0.01). Çalışmaya katılanların %54.2’si el hijyenine uyum oranını orta, %23.1’i iyi, %32.7’si kötü olarak değerlendirdi. Katılımcılar tarafından en çok doğru bilinen bilgi “her hastada eldiven değiştirilmelidir”iken en çok yanlış bilinen bilgi “eldiven giymek el hijyeni yerine geçer” olarak saptandı. Katılımcılar arasında el hijyenine uyumsuzluğun en önemli nedeni iş yoğunluğu olarak belirtildi.


Sonuçlar
: Hastanemizde el hijyenine uyumun artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğu ve ayrıca eğitimlerin hastanede çalışan tüm personele (özellikle de doktorlara) ulaştırılmasının gerekliliği gözlendi.


Cite this article as
: Aktuğ-Demir N, Sümer Ş, Demir LS, Ural O. [Knowledge levels of students, trainees and faculty members about hand hygiene at a university hospital]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 106-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019