ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Pyodermisi Olan Hastalarda Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Sıklığının ve Burun Taşıyıcılığının Belirlenmesi
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 VKV Amerikan Hastanesi, Klinik Laboratuvar, İstanbul, Türkiye  
3 İrmet Hospital, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Tekirdağ, Türkiye  
4 Özel Reyap Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 115-119
DOI: 10.5152/kd.2018.28
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, metisilin direnci, pyodermi, nazal taşıyıcılık, prevalans.
Özet

Amaç: Son yıllarda, toplumdan kazanılmış metisiline dirençli Staphylococcus aureus (TK-MRSA) infeksiyonlarının giderek yaygınlaştığı ve bu bakterilerin en sık olarak deri ve deriyle ilişkili yapıların infeksiyonlarına neden olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda pyodermili hastalarda TK-MRSA sıklığının ve burun taşıyıcılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Çalışmamızda, Kasım 2011-Ağustos 2013 tarihleri arasında, Centers for Disease Control and Prevention’ın “toplumdan kazanılmış infeksiyon” kriterlerine uyan 38 hastadan alınan deri lezyonu ve burun sürüntüsü örnekleri değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalar, yaş, cinsiyet, evde yaşayan kişi sayısı, evde sık hastaneye yatış öyküsü olan birey olması, kronik hastalıklar, son altı aydır antibiyotik kullanımı ve poliklinik başvurusu gibi demografik özelliklerle diğer sağlık bakımıyla ilişkili risk faktörleri açısından da incelenmiştir. Kontrol grubu yukarıdaki kriterlere uyan ve pyodermi dışı deri hastalıkları olan 103 hastadan oluşturularak burun sürüntü örnekleri değerlendirilmiştir.


Bulgular
: Hasta grubunda folikülit (n=18), furonkül (n=7), selülit (n=4), apse (n=2), hidradenitis suppurativa (n=2), karbonkül (n=1) ve impetigo (n=4) olmak üzere toplam 38 hastadan alınan sürüntü örnekleri değerlendirilmiş ve 2 (%5.3) TK-MRSA izole edilmiştir. Bunlardan biri folikülitli hastanın lezyonundan izole edilmiş, diğeri ise farklı bir folikülitli hastanın lezyonunda saptanmamasına karşın aynı hastanın burun sürüntüsünden izole edilmiştir. Kontrol grubundan alınan burun sürüntü örneklerinden 1 (%1) TK-MRSA izole edilmiştir. İzole edilen üç TK-MRSA’da mecA geni tespit edilmiş, mecC ve Panton-Valentine lökosidin geni tespit edilmemiştir. TK-MRSA varlığı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Fisher’in kesin testi p=0.177). TK-MRSA izole ettiğimiz hastalarda evde yaşayan kişi sayısının beş ve üzeri olması ortak risk faktörü olarak görülmüştür.


Sonuçlar
: Sonuçlarımız pyodermili hastalarda TK-MRSA sıklığının düşük seyretmekte olduğunu göstermektedir. TK-MRSA ile ilgili çalışmalarda olgu tanımı yapılarak hastaların incelenmesinin sonuçların değerlendirilmesini kolaylaştıracağını düşünmekteyiz.


Cite this article as
: Akgün-Karapınar B, Yılmaz M, Ömeroğlu M, Erbudak E, Akdağ-Köse A, Aydın D. [Determination of frequency and nasal carriage of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in patients with pyoderma]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 115-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019