ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124
DOI: 10.5152/kd.2018.29
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, sepsis.
Özet

Amaç: Kan kültürünün pozitifleşmesi olasılığını artıran hastaya ait faktörlerle birlikte, üreyen mikroorganizmaların dağılımlarının değerlendirilmesi ve kanın alındığı sırada çeşitli faktörlerin kan kültürünün pozitifleşmesi üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Vücut sıcaklığı ≥38°C olan ve Centers for Disease Control and Prevention’ın klinik sepsis tanımına uyan yatan hastalardan, kan kültürleri klinik mikrobiyoloji laboratuvara gönderilenler değerlendirildi. Bu prospektif olgu-kontrol çalışmasında kan kültürü pozitifliği olan hastalar olgu grubunu, kültür-negatif olanlar ise kontrol grubunu oluşturdu. Her iki gruptaki, cinsiyet, yaşın ≥65 olması, kronik hastalık varlığı, idrar sondası ve santral venöz kateter (SVK) varlığı, immünosüpresyon, antimikrobik tedavi, hastanede yatış ve süresi gibi faktörlerle kan kültürü̈ pozitifliği arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca kanın alındığı sırada antibiyotik kullanımı, kanın nereden alındığı, kan kültürü setindeki şişelere inoküle edilen kan miktarı ve kültür şişesine inoküle edilmesinden ne kadar sonra üreme olduğu kaydedildi.


Bulgular
: Klinik sepsis tanısı konulan toplam 251 hasta çalışmaya alındı. Olgu grubunda 122 hasta, kontrol grubunda 129 hasta yer aldı. Olgu grubunda kan kültürü setindeki şişelere inoküle edilen kan miktarı ortalaması 11.45± 4.4 ml iken, kontrol grubunda inokülum hacminin ortalaması 12.3± 3.8 ml idi (p=0.122). Çok değişkenli analizlerde SVK bulunduğunda 2.5 kat, kronik hastalık varlığında 2.4 kat, farklı periferik venlerden aynı anda veya 5-10 dakika arayla kan kültürü alındığında 6.8 kat daha fazla kan kültürü pozitifliği olabileceği saptandı.


Sonuçlar
: Ateşli hastalardan, özellikle kronik hastalık ve SVK varlığında alınan kan kültürleri, etkenin belirlenmesi ve rasyonel antibiyotik tedavisinin düzenlenmesi açısından son derece önemlidir. Yine farklı periferik venlerden aynı anda veya 5-10 dakika arayla kan kültürü alınması da empirik antibiyotik başlama süresini kısaltması açısından dikkate değerdir. Ayrıca kan kültürlerinin inkübasyon süresinin, müşkülpesent etkenlerden kuşkulanılmadıkça ve özel hasta grupları dışında, 10 günden sekiz güne kısaltılması düşünülebilir.


Cite this article as
: Bolukçu S, Başaran S, Çağatay A, Özsüt H, Eraksoy H. [Prospective assessment of blood cultures which were sent to the clinical microbiology laboratory]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 120-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019