ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
BK Virusu İnfeksiyonlarının Hematopoetik Kök Hücre Transplantı Alıcılarında Araştırılması
1 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 148-152
DOI: 10.5152/kd.2018.35
Anahtar Kelimeler: BK virusu, hematopoetik kök hücre transplantasyonu, hemorajik sistit, “real-time” polimeraz zincir reaksiyonu.
Özet

Amaç: Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) yapılan hastalarda, BK virusu (BKV)’yla ilişkili hemorajik sistit, yaygın ve hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Bu çalışmada, HKHT yapılan çocuk hastalardaki BKV infeksiyonu insidansının araştırılması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Çalışmaya Temmuz 2014 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında izlenen yaşları 7 ay ve 16 yaş arasında değişen toplam 21 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 19’una alojenik, 2’sine otolog HKHT yapılmıştır. BKV DNA’sının idrar ve kan örneklerinde tespiti için artus® BK Virus RG PCR Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Almanya) kullanılmıştır.


Bulgular
: 21 hastanın 10 (%47)’unda BKV infeksiyonu tespit edildi. Hastaların 4 (%19)’ünde BKV’ye bağlı sistit gelişti. Hemorajik sistitin nakilden medyan 23 gün sonra ortaya çıktığı gözlendi. Hemorajik sistit gelişmeden önceki haftada idrarda viral yük >108 kopya/µl bulundu ve prognostik bir gösterge olarak kabul edildi. Buna karşılık kandaki viral yük değerleri sistitin başlangıcından 21-28 gün sonra >104 kopya/µl düzeyine yükseldi. Sistit gelişen vakaların tamamı alojenik HKHT yapılan ve hazırlık rejiminde myeloablatif tedavi (yüksek yoğunluklu rejim) alan hastalardı.


Sonuçlar
: HKHT hastalarının BKV infeksiyonu, özellikle virüri yönünden izlenmesi, hemarojik sistit için yüksek risk altındaki hastaların prediktif tanısının konulması ve tedavilerinin daha iyi yönetilebilmesi açısından önemlidir.


Cite this article as
: Kaya NN, Bayram İ, Şeflek B, et al. [Investigation of BK virus infections in haematopoietic stem cell transplant recipients].  Klimik Derg. 2018; 31(2): 148-52. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019