ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Kronik Hepatit B’de Antiviral Tedavi Kesilme Zamanı
1 Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 4-7
DOI: 10.5152/kd.2019.02
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, nükleo(z)tid analogları, tedavi kesilmesi
Özet

 

Hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu, asemptomatik durumdan, ilerleyici karaciğer hastalığı, kronik hepatit, karaciğer yetmezliği, karaciğer sirozu veya hepatoselüler kanser (HSK)’e dek çeşitli sonuçlara yol açabilmektedir. Günümüzde tedavide kullanılan onaylanmış nükleo(z)tid analogu (NA) ilaçlar viral replikasyonu baskılamaktadır. NA’lar infekte hepatositte HBV cccDNA sentezini durduramadıklarından infekte kişilerde tam şifa sağlanamamaktadır ve NA tedavisinin kesilmesinde, HBV yüzey antijeni (HBsAg) kaybıyla sonuçlanan optimal sonlanım noktasına nadiren ulaşılmaktadır. HBV yönetimiyle ilgili güncel kılavuzların bazılarında seçilmiş hastalarda tedavinin kesilmesi gündeme gelmektedir. Antiviral tedavinin kesilmesiyle virolojik ve klinik nüksler, hastalarda fibroz veya siroz gelişimi, hepatik dekompansasyon, karaciğer yetmezliği ve ölüm gibi komplikasyonların izlenebileceği belirtilmektedir. Öte yandan ömür boyu verilecek antiviral tedavinin diabetes mellitus ve metabolik sendrom gibi bazı kronik hastalıkları indüklediği, böbrek hasarı ve kemik erimesi gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olduğu, ciddi mali yük getirdiği ve annenin gebelikte kullandığı NA ilaçların yenidoğan üzerine olumsuz etkileri olabileceği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, tedavinin kesilmesi stratejisinin hangi hastalarda etkili olacağı ve kesilme zamanının neye göre yapılacağı, halen yanıtlanmamış sorulardandır. Kronik hepatit B'de hastalığın seyrini HBV ve konağın immün sistemi arasındaki denge belirlemektedir. Bu derlemede güncel kılavuzlardaki öneriler özetlenerek kronik hepatit B'de NA’ların güvenli olarak kesilmesinde yararlanılabilecek farklı virolojik ve immünolojik ölçütler ve ve tedavi kesilmesi için ideal zamanlamanın irdelenmesi amaçlanmıştır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 4-7.

 

 

Cite this article as: Tekin S. [When to stop antiviral therapy in chronic hepatitis B]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 4-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019