ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bir Üçüncü Basamak Göz Hastanesinde 2006-2018 Arasındaki Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları
1 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 8-12
DOI: 10.5152/kd.2019.03
Anahtar Kelimeler: Kesici ve delici alet yaralanmaları, mesleki temas, sağlık personeli.
Özet

 

Amaç: Hastanelerde sağlık bakımı sırasında kullanılan kesici ve delici aletler sağlık çalışanlarında yaralanmaya yol açabilmekte ve bu yaralanma kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan patojenler için risk oluşturmaktadır. Bu çalışmayla bir üçüncü basamak göz hastanesinde on iki yıllık verilerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2006-Nisan 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının kesici ve delici alet yaralanmaları retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler hastane infeksiyon kontrol komitesi kayıtlarından alındı.

 

Bulgular: Çalışmamıza 70 (%80.5)’i kadın, 17 (%19.5)’si erkek olmak üzere toplam 87 sağlık çalışanı alındı. En sık riskli temas nedeniyle başvuran sağlık çalışanları hemşire grubu (%39.1) olup bunu temizlik personeli (%33.) ve doktorların (%17.2) izlediği saptandı. Yaralanmaya en sık neden olan ekipmanın, insülin iğnesi (%26.4) ve cerrahi sütür iğnesi (%19.5) olduğu görüldü. Yaralanmaların en çok ameliyathanede (%37.5) gerçekleştiği, bunu servisler (%19.5) ve polikliniklerin (%19.5) izlediği görüldü. Yaralanmanın en çok operasyon (%24.1) ve  damar yolu açma esnasında (%14.9) ve  uygunsuz olarak atılmış biyolojik tehlikesi olan atıklara maruz kalındığı sırada (%18.4) gerçekleştiği saptandı.  Sağlık çalışanlarının %73.5’i koruyucu ekipman kullanıyordu. Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı (%97.7) 6 ay boyunca takip edildi ve büyük bir bölümüne (%87.4) bire bir eğitim verildi. Yaralanan sağlık çalışanlarının hiçbirinin takiplerinde serokonversiyon saptanmadı. Riskli teması olan sağlık çalışanlarının çoğunluğu (%96.5) hepatit B’ye karşı bağışıktı.

 

Sonuçlar: Çalışmanın cerrahi bir dal hastanesinde yapılmış olması nedeniyle sağlık çalışanlarının çoğu ameliyathanede yaralanmıştı. Uygunsuz olarak bertaraf edilmiş atıklara maruz kalınması önemli bir yaralanma sebebiydi. Yaralanma ve bulaşma riskinin azaltılması için hizmet içi eğitimlere ve aşılamaya gereken önem verilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 8-12.

 

Cite this article as: Satılmış Ö, Şahin MN. [Sharps injuries in a tertiary care-eye hospital between 2006 and 2018]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 8-12. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019