ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit A Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansının Değerlendirilmesi
1 Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 19-21
DOI: 10.5152/kd.2019.06
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit A, bağışıklama.
Özet

 

Amaç: Kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu olan hastalarda, akut hepatit A virusu (HAV) ile süperinfeksiyon gelişmesi halinde, sağlıklı kişilere kıyasla klinik tablo daha ağır seyreder ve altta yatan karaciğer hastalığını şiddetlendirebilir. Bu nedenle kronik HBV infeksiyonu tanısı almış hastalarda, HAV’a karşı bağışıklık durumu araştırılmalıdır. Bu çalışmada kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HAV serolojisininin araştırılması ve seronegatif olguların bağışıklama açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya HBsAg-pozitif 100 hasta dahil edilmiştir. Kronik HBV infeksiyonu bulunan hastaların HAV infeksiyonuna karşı duyarlılıkları açısından HAV serolojisi değerlendirilmiştir. Serumlar kemilüminesans immünoessey yöntemiyle Architect i1000SR (Abbott Diagnostics, Singapur) cihazı kullanılarak incelenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler IBM SPSS Statistics for Windows. Version 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programıyla yapılmıştır.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 44 (yaş aralığı 20-82) olan hastaların 46 (%46)’sı kadın, 54 (%54)’ü erkekti. Anti-HAV IgG, 77 (%77) hastada pozitif, 23 (%23) hastada negatifti. Hastalar yaşlarına göre ikiye ayrıldığında HAV IgG negatifliği 40 yaş altında %51, 40 yaş üzerinde ise %5 olarak saptandı.

 

Sonuçlar: Özellikle 40 yaş altındaki kronik hepatit B hastaları arasında HAV infeksiyonuna duyarlılığın %50’nin üzerinde olması dikkat çekicidir. Bu hastaların izlemi sırasında duyarlı bulunan böyle hastalara hepatit A aşısının yapılması ihmal edilmemelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 19-21.

 

Cite this article as: Alpay Y. [Evaluation of seroprevalence of hepatitis A virus infection among patients with chronic hepatitis B virus infection]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 19-21. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019