ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Enterokok Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı: CLSI ve EUCAST Disk Difüzyon Klinik Sınır Değer Yorumlarının Karşılaştırılması
1 Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye  
2 Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Kırşehir, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 35-39
DOI: 10.5152/kd.2019.09
Anahtar Kelimeler: Enterokoklar, antibiyotik duyarlılık testi, CLSI, EUCAST.
Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda Ocak 2016 itibariyle kullanılmaya başlanan European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerinin, klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarında, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)’e göre elde edilen antibiyotik duyarlılık sonuçlarıyla karşılaştırılması ve bu sonuçların bildirimlerimize olası etkilerinin belirlenmesidir.

 

Yöntemler: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 77 enterokok suşu çalışmaya alınmıştır. Suşların tanımlanmasında manuel yöntemler ve VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanılmıştır. antibiyotik duyarlılıkları ise her iki rehberin önerileri doğrultusunda standard disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık testlerine göre belirlenen zon çapları, CLSI ve EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Her iki rehbere göre yapılan değerlendirmede, streptomisin (300 µg) ve kinupristin-dalfopristin (15 µg) diskleri arasında suşların antibiyotik duyarlılığı bakımından anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Diğer antibiyotikler (ampisilin, linezolid, norfloksasin, teikoplanin, vankomisin, gentamisin ve nitrofurantoin) arasında ise anlamlı bir fark belirlenmemiştir.

 

Sonuçlar: Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarının en önemli görevlerinden biri, antibiyotik duyarlılık testlerinin güncel bilgiler doğrultusunda yapılması ve yorumlanmasıdır. Klinisyenlerin de antibiyotik duyarlılık oranlarında EUCAST kriterlerine geçilmesinden kaynaklanabilecek olası değişikliklerin farkında olması gerekmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 35-9.

 

Cite this article as: Milletli-Sezgin F, Sevim E, Sevim A. [Antibiotic susceptibility of enterococcal strains: comparison of clinical breakpoint interpretations for disk diffusion according to the CLSI and EUCAST]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 35-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019