ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bursa, Türkiye  
3 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 57-61
DOI: 10.5152/kd.2019.13
Anahtar Kelimeler: Kolistin, antibiyotik duyarlılık testi, ilaç direnci.
Özet

 

Amaç: Antibiyotik duyarlılık testlerinde sık olarak kullanılan polistrene bağlanma kapasitesinin yüksek ve molekül ağırlığının büyük olması, kolistinin duyarlılık testlerinin optimizasyonunu güçleştirmektedir. Çalışmamızın amacı otomatize sistemde kolistin direnci saptanan etkenlerde gradyan difüzyon yöntemi (GDY) ile altın standard olan sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçları karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Ağustos 2016-Nisan 2017 arasında Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen, Phoenix™ 100 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle isimlendirilen ve kolistine direnç saptanan 36 Klebsiella pneumoniae, 9 Acinetobacter baumannii ve 5 Pseudomonas aeruginosa izolatı çalışmaya alındı. İzolatların kolistin duyarlılığı GDY ve BMD yöntemiyle de test edildi.

 

Bulgular: Otomatize sistemle ve altın standard yöntem olan BMD yöntemiyle elde edilen kolistine direnç oranları karşılaştırıldığında, otomatize sistemin kategorik uyum (KU) oranı tüm izolatlar için %92, K. pneumoniae için %100, A. baumannii için %77.8 ve P. aeruginosa için %60 olarak bulundu. Tüm izolatlar için çok büyük hata (ÇBH) oranı %0, büyük hata (BH) oranı %8 olarak saptandı. Tüm izolatlar için GDY kullanıldığında ise KU %20, K. pneumoniae için %16.7, A. baumannii için %22.2 ve P. aeruginosa için %40 olarak bulundu. Tüm izolatlar için ÇBH oranı %80 olup BH oranı %0 olarak bulundu.

 

Sonuçlar: Phoenix™ 100 otomatize sisteminin, kolistin duyarlılığının belirlenmesi için KU, ÇBH ve BH oranları, ISO 20776 standardına göre kabul edilebilir sınırlarda iken, GDY’nin oranları bu standarda uymamaktadır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 57-61.

 

Cite this article as: Tüzemen NÜ, Efe K, Akalın H, Özakın C. [Retrospective evaluation of colistin-resistant isolates in automated system by gradient diffusion method and broth microdilution method]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 57-61. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019