ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: Altı Yıllık Bir Gözlemin Sonuçları
1 Muş Malazgirt Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Muş, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 71-77
DOI: 10.5152/kd.2019.16
Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, kültür, antibiyotik duyarlılığı.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, altı yıllık süreyle erişkin hematoloji kliniğinde yatarak izlenen febril nötropenik hastalardan izole edilen mikroorganizmaların dağılımının ve bunların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Erişkin hematoloji kliniğinde Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 556 nötropenik hastadan 598 febril atağı sırasında alınan kültür örneklerinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların kan kültürleri Bactec™ 9120 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle yapıldı. Bakteri tiplendirmesi ve antibiyogramı için konvansiyonel tanı yöntemleri ve gerektiğinde VITEK® 2 (bioMerieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanıldı.

 

Bulgular: Altı yıllık çalışma süresince 299 (%53.7)'u erkek 556 nötropenik hasta değerlendirildi. Hastaların altta yatan hastalıkları, 233 (%42) hastada akut myeloid lösemi, 122 (%22) hastada akut lenfoblastik lösemi ve 112 (%20) hastada lenfomaydı. Etken olarak sıklık sırasına göre Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter ve Pseudomonas türleri olmak üzere, en sık Gram-negatif bakteriler üretildi. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz pozitifliği E. coli’de %51 iken, Klebsiella spp.’de %55 idi. Koagülaz-negatif stafilokoklar (%21), E. coli (%19) ve Klebsiella spp. (%16) en sık izole edilen mikroorganizmalardı. İstisnai olarak 2012 yılında en sık izole edilen Gram-pozitif bakteriler enterokoklardı.

 

Sonuçlar: Sık karşılaşılan ve ölümle sonlanabilen bir problem olarak febril nötropenide ampirik antibiyotik tedavi protokollerinin etkili olabilmesi için izole edilen mikroorganizmalardaki antimikrobiyal direnç çok yakından izlenmeli ve sık kullanılan antibakteriyel ilaçlar gözden geçirilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 71-7.

 

Cite this article as: Yayla BD, Azak E, Mutlu B, Dündar D. [Distribution and antimicrobial sensitivity of microorganisms isolated from febrile neutropenic patients: results of a six-year observation]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 71-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019