ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde Çok Yönlü Çalışmaların Önemi
1 VKV Amerikan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 190-194
DOI: 10.5152/kd.2019.41
Anahtar Kelimeler: Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon kontrolü.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmayla çok ilaca dirençli patojenlerin neden olduğu sağlık bakımıyla ilişkili (SBİ) infeksiyonlar (SBİİ)’ın yüksek oranda görüldüğü Türkiye'de, SBİİ'nin önlenmesi için özel bir hastanede yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2018 arasında SBİİ olan tüm hastaları kapsamaktadır. SBİİ hızları, Centers for Disease Control and Prevention kriterlerine göre hesaplanmıştır. Alınan infeksiyon kontrol önlemleri yıllara göre belirtilmiştir.

 

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 252 hastada SBİİ saptanmıştır. SBİİ içinde en çok görülenler sırasıyla SBİ kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) (%33), cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) (%29), SBİ üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) (%24) ve SBİ pnömoni (%14)’dir. SBİ-KDİ’nin %84.5 (71/84)’i santral venöz kateterle ilişkili (SVK) KDİ iken %15.5’i primer KDİ, SBİ-ÜSİ’nin %96.7’si kateterle ilişkili (Kİ) ÜSİ, SBİ pnömonilerin %69.4’ü ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) ve CAİ’nin %34.7’ü yüzeyel insizyonel, %11.1’i derin insizyonel ve %54.2’si organ/boşluk infeksiyonu olarak saptanmıştır. 2011 yılında VİP hızı 4.85 iken 2018’de 0.11’e, SVK-KDİ hızı 2.32 iken 2017’de 0.01’e ve hematolojik hastalarda SVK-KDİ hızı 2011’de 3.39 iken 2018’de 0.55’e gerilemiştir. SBİİ etkenlerine baktığımızda SVK-KDİ’de en sık etkenler stafilokoklar, VİP’te Pseudomonas türleri, Kİ-ÜSİ’de ve CAİ’de Escherichia coli olarak saptanmıştır.

 

Sonuçlar: Hastanemizde VİP ve SVK-KDİ hızları ülkemize ve hastane koşullarımıza göre alınan infeksiyon kontrol önlemleri sayesinde belirgin olarak düşürülmüştür. İnfeksiyonların yok denecek kadar az düzeye indirilmesi için çok sayıda yeni uygulama hayata geçirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 190-4.

 

 

Cite this article as: Keske Ş. [Significance of multidirectional studies in control of health care-associated infections]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 190-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019