Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Saptanan İdrar Yolu İnfeksiyonu Etkenleri ve Etkileyen Faktörler: 5 Yıllık Retrospektif Araştırma

1.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Zonguldak, Türkiye

3.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 298-302
DOI: 10.5152/kd.2019.78
Okunma: 239 İndirilme: 69 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Amaç: Bu çalışmanın amacı idrar yolu infeksiyonu (İYİ) ön tanısı almış anlamlı bakteriürisi olan hastaların verilerini geriye dönük olarak irdelemek ve literatür bilgileriyle karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışmaya 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran İYİ ön tanılı hastalardan anlamlı bakteriüri saptanan toplam 2842 kadın, erkek, çocuk, yatan ya da ayaktan hasta dahil edilmiş ve bu hastalara ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamında anlamlı bakteriüri saptanan hastaların %83.5’i kadındır. Ayaktan ve yatan hastalarda, cinsiyetten bağımsız olarak, en sık Escherichia coli izole edilmiştir. Kliniklere göre üreyen bakteriler arasında da E. coli %74.3 oranıyla başı çekmektedir. Tüm yaş gruplarında birinci sırada E. coli izole edilirken, Klebsiella spp. de ikinci en sık izole edilen bakteri olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: Bizim çalışmamız sonucunda, literatürle de uyumlu şekilde, araştırılan parametrelerden bağımsız olarak en sık izole edilen mikroorganizma E. coli olarak saptanmıştır. Ayrıca yıllar içinde idrar kültüründe E. coli üreyen hastaların oranlarında artış gözlenmiştir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 298-302.

Cite this article as: Yurdakul-Mesutoğlu P, Yavuzdemir Ş, Ardıçoğlu-Akışın Y, et al. [Urinary tract infections and affecting factors detected in TOBB University of Economics and Technology Faculty of Medicine Hospital: A 5-year retrospective study]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 298-302. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3